Brilliance College Last Grade Kerala PSC Competitive Exam Brilliance College Rank Files PSC Previous Questions PSC Model Questions Kerala PSC Last Grade Coaching Classes PSC Bulletin  
Vijaya_darshanam
 
Brilliance College Last Grade Brilliance College Last Grade
Ffp¸¯n kÀ¡mÀ DtZymKw Brilliance College Last Grade C¶s¯ ]co£m ^ew Brilliance College Last Grade s]mXp hnÚm\w Brilliance College Last Grade dm¦v enÌv Brilliance College Last Grade Ct¸mÄ At]£n¡mw Brilliance College Last Grade {_m©pIÄ
     
  Easy Government Jobs.  
 
You can win Kerala Government Jobs
Kerala Public Service Commission notifies thousands of Kerala Government jobs for each year. It includes last grade jobs, jobs based on SSLC qualification such as L.D. Clerk and jobs based on General degree such as BDO, Panchayat Secretary, Sub Inspector, Secretariate Assistant etc. and jobs based on professional degrees. For last grade job is Ability to write and Read. For jobs like L.D. Clerk, the qualification is SSLC for getting officer level job, degree and other professional qualification are needed. Brilliance College website will help you to identify the suitable job for you and also support you to get your dream job in life.
 
F§s\ kÀ¡mÀ DtZymKw t\Smw
tIcf kÀ¡mÀ kÀÆokpIfnte¡pÅ \nba\w aÕc]co£IfpsS ASnØm\¯nemWv tIcf ]»nIv kÀÆokv I½oj³ BWv At]£ £Wn¡p¶Xpw, aÕc]co£ \S¯p¶Xpw, dm¦v enÌv X¿mdm¡p¶Xpw, \nba\¯n\pÅ AssUzkv sat½m DtZymKmÀ°nIÄ¡v \ÂIp¶Xpw. CXn Gähpw kp{][m\w kab¯n\v At]£ Ab¨v ap³Iq«n aÕc ]co£IÄ¡v X¿msdSp¡pI F¶XmWv.
 
]nFkvkn aÕc ]co£m kne_Êv
]n.Fkv.kn. Hmtcm XkvXnIbnte¡papÅ hyXykvX aÕc]co£IfmWv \S¯pI. {]kvXpX aÕc]co£bn DtZymKmÀ°nIÄ t\Sp¶ amÀ¡mWv hnPb¯nsâ am\ZÞw. Hmtcm aÕc]co£IÄ¡pw Hmtcm kne_Êv Bbncn¡pw.
 
PSC Last Grade Exam Syllabus
]n.Fkv.kn. \S¯p¶ tIcfkÀ¡mÀ hnhn[ hIp¸pIfnse emÌv t{KUv ]co£m kne_Ên DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶Xv cWvSp hnjb§fmWv.
 
Sl.No Subject No.of Questions Marks
1. s]mXphnÚm\w 90 90
2. IW¡v 10 10
  Total : 100 100
 
PSC Last Grade Success Plan
]co£ kne_Êv hyàambn a\Ênem¡n km[yXbpÅ hnjb§Ä Nn«tbmSpw AÀ¸Wt_m[t¯mSpw IqSn kab_ÔnXambn ]Tns¨Sp¯ Øncambn amXrIm ]co£IÄ FgpXn \n§fpsS Adnhpw, tijnbpw A\pZn\w hfÀ¯m³ X¿mdmbm hnPbw Ffp¸¯n t\Smhp¶XmWv.
 
You have Every Right to get a job
kÀ¡mÀ DtZymKw t\Sm\pÅ tbmKyXbpw Ignhpw, tijnbpw \n§Ä¡ps­¶v Xncn¨dnbpI. ]co£ hnjb§fnse Adnhpw hnÚm\hpamWv hnPb¯nsâ am\ZÞw F¶v a\Ênem¡n ITn\m²zm\¯neqsSbpw, Nn«bmb {]hÀ¯\¯neqsSbpw Adnhns\ ]Sn]Snbmbn hfÀ¯m³ apt¶m«p h¶m hnPbw Dd¸mWv.
 
 
Brilliance College Last Grade PSC Coaching Classes Kerala PSC Rank Files Competitive Exam
Brilliance College Last Grade
 
Valid XHTML 1.0 Transitional
Developed By BRILLIANCE TECHNOLOGIES
website security